Pressupost general per a l'exercici 2014

ECONOMIA
Albinyana aprova el pressupost 2014.

L'ajuntament d'Albinyana ha aprovat el pressupost municipal pel 2014. Un pressupost, de dos milions quatre cents mil euros, equilibrat entre ingressos i despeses, que segueix el Pla d'Ajust vigent, i permet mantenir els serveis públics a part de preveure unes inversions a executar al llarg de l'any per import de sis cents mil euros.

Entre les inversions previstes hi ha l'execució d'una nova fase de renovació de la xarxa d'aigua a Bonaterra II, l'acabament de les obres del consultori mèdic local a les Peces, millores de parcs infantils i de salut, actuacions en prevenció d'incendis i arranjament de camins municipals. Les inversions seran possibles gràcies als ajuts de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Tarragona. Aquest capítol inversor també es pot realitzar perquè Albinyana està molt de sota del rati màxim legal de deute viu.

El pressupost va tenir el vot a favor dels set regidors de CiU i el vot contrari dels quatre regidors del PSC .

Per l'alcalde, Quim Nin, "les comptes municipals permeten mantenir una política de suport a les famílies necessitades en aquest context de crisi que vivim. Per posar exemples pràctics, es mantén els ajuts puntuals per a necessitats socials i les partides destinades a teleassistència per a la gent gran, la bonificació del transport municipal i escolar, els ajuts a Cáritas o les beques pel menjador escolar i per assistència a la llar d'infants"

L'equip de govern que encapçala Quim Nin, ha previst no augmentar la recaptació en el capítol d'ingressos pel que ha mantingut congelats els imports de les taxes i impostos pel present exercici. El pressupost també conté la previsió de l'amortització i interessos dels crèdits vigents.

DESPESES

Capítol 1      Despeses de personal                               638.725,75 €
Capítol 2 Despeses corrents en béns i serveis 904.480,00 €
Capítol 3 Despeses financeres 83.500,00 €
Capítol 4 Transferències corrents 65.041,20 €
Capítol 6 Inversions 599.890,71 €
Capítol 9 Passius financers 145.000,00 €
  Total 2.436.637,66 €

  

INGRESSOS

Capítol 1 Impostos directes 857.100,00 €
Capítol 2 Impostos indirectes 35.000,00 €
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 415.337,66 €
Capítol 4 Transferències corrents 636.000,00 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials 1.000,00 €
Capítol 6 Alienació d'inversions reals 1.000,00 €
Capítol 7 Transferències de capital 491.200,00 €
Capítol 9 Pasius financers - €
  Total 2.436.637,66 €