Actuacions 2014, Síndic de Greuges

El Sindic de Greuges ha presentat l'Informe al Parlament de Catalunya de les actuacions realitzades durant l'any 2014.

Pel que fa al número d'actuacions tramitades des del municipi d'Albinyana hi ha un total de 7 queixes i 5 consultes al llarg de l'any passat.

En aquest informe anual en l'apartat de queixes i actuacions d'ofici tramitades amb els ajuntaments, hi ha un total de tres queixes formulades davant l'Ajuntament d'Albinyana. De les 3 queixes n'hi ha dues on es demostra que no hi ha una actuació irregular per part de l'Ajuntament i una tercera on des de l'Ajuntament no s'ha acceptat el suggeriment fet des del Síndic.

Q 01836/2013    Disconformitat amb una factura emesa per l'empresa concessionària del servei municipal d'aigua potable a Albinyana

Ajuntament d'Albinyana

La promotora de la queixa manifestava la seva disconformitat amb una factura per submi­nistrament d'aigua que indica que es va ela­borar a partir d’unes tarifes que encara no estaven vigents, perquè encara no s'havia pu­blicat al BOP l’ordenança que les aprovava.

Atès que el Síndic va considerar que la modi­ficació de la taxa pel subministrament d’aigua aprovada per l’Ajuntament d'Albinyana en data 5 de juliol de 2012 no podia entrar en vi­gor fins al 13 de setembre de 2012, va sugge­rir que s'adoptessin les mesures adients per tal que es revisessin d’ofici i es corregissin -ja fos per mitjà de la compensació en factu­res posteriors o per la via que es considerés més adient- les factures de data 30 d’agost de 2012 de què es queixava la promotora. 

L'Ajuntament, però, no ha acceptat aquest su­ggeriment, i ha posat èmfasi en el fet que el Ple municipal de 5 de juliol de 2012 va aprovar unes noves tarifes per mitjà de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua per tal de minorar les tarifes que havia autoritzat en data 13 de febrer de 2012 la Comissió de Preus de Cata­lunya.