L'AJUNTAMENT RENOVA EL CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT PER GESTIONAR LES MULTES POSADES PER MOSSOS EN ZONES URBANES

El Ple Municipal de l'Ajuntament d'Albinyana ha aprovat per unanimitat renovar el conveni amb el Servei Català de Trànsit sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en totes les vies urbanes del municipi.

El darrer conveni es va signar l'any 2020. Gràcies al conveni, el Servei Català de Trànsit pot imposar multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. 

El Cos de Mossos d'Esquadra assumeix l'exercici de les funcions de denúncia de les infraccions contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.

El director del Servei Català de Trànsit assumirà la competència sancionadora  que correspon a l'alcalde gràcies al contingut de la col·laboració regulada en el conveni. Així es farà càrrec de l'inici i instrucció del procediment sancionador a partir de les denúncies formulades pels agents del cos de mossos d'esquadra - en funcions de vigilància del trànsit-, la resolució i el cobrament de la sanció.