Indemnitzacions per assistència

L'alcalde de l'Ajuntament d'Albinyana, d'acord amb les indemnitzacions aprovades pel Ple de l'Ajuntament d'Albinyana, l'any 2011, en l'inici de l'actual legislatura ha rebut al llarg de l'any 2013 un total de 4.946€ repartits al llarg dels dotze mesos en funció de les assistències als òrgans de govern.

A diferència de la majoria d'ajuntaments dels Baix Penedès, l'alcalde albinyanenc no té assignació de sou fix, sinó que rep únicament indemnitzacions per assistència a juntes de govern, plens municipals i comissions de comptes.

L'import total rebut al llarg de tot l'any 2013 és desglossa de la següent manera:

23 Juntes de Govern Local amb un import de 192 € per Junta

5 Ple Municipals a raó de 96€ per assistència a cada sessió plenària

1 Comissió Especial de Comptes amb un import de 50 € per sessió.

Us adjuntem el certificat d'ingressos d'IRPF que l'Ajuntament ha declarat a Hisenda i que serveix per tal que la persona interessada ho inclogui dins la seva declaració individual d'Impost de Renda de les Persones Físiques.

Veure certificat ingressos IRPF