ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR MUNICIPAL D’INFANTS

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA I ESTADA A LA LLAR MUNICIPAL D’INFANTS

Veure ordenança