ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Veure ordenança